Vedtægter for Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Askov-Malt Ungdoms og Idrætsforening
Foreningens hjemsted er Askov

§ 2 Tilslutttet
Foreningen er tilsluttet DGI og kan være tilsluttet specialforbund under DIF

§ 3 Foreningens målsætning er:
At arbejde for udbredelse af folkelig idræt
At udvikle færdigheder og bevægelsesglæde i en positiv ånd gennem motion, idræt og fair konkurrence
At styrke det sociale sammenhold i lokalsamfundet

§ 4 Honorar
Som hovedregel er alt arbejde i foreningen frivilligt og ulønnet. Dog kan bestyrelsen vedtage at betale honorar for enkelte afgrænsede opgaver.

§ 5 Samarbejde med andre foreninger
Hvis en aktivitet af en eller anden årsag ønsker at samarbejde med en anden forening, f.eks. omkring et hold, kan dette sættes i gang med bestyrelsens godkendelse.

§ 6 Medlemsoptag
Enhver som sympatiserer med foreningens formål, kan blive optaget som medlem.

§ 7 Medlemsudelukkelse
Hvis et medlem gør brud på god orden og den tone, som bør herske i foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende.
Bestyrelsens afgørelse er gældende til næste generalforsamling, hvor den sættes til afstemning.

§ 8 Medlemsbidrag
Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen i samråd med udvalgene.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, således at formanden er på valg de lige år og kassereren de ulige år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, således at der vælges mindst 1 de lige år og mindst 2 de ulige år.
På generalforsamlingen vælges desuden en 1. suppleant og en 2. suppleant for bestyrelsen.
Endvidere er der 2 revisorer, der vælges 1 og 1, samt en suppleant for disse.
Valgbar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor er personer, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling. Her vælges formand (Lige år), kasserer (Ulige år) næstformand og sekretær.
Hvis formanden afgår i utide, træder næstformanden til indtil næste ordinære generalforsamling og en suppleant indkaldes.
Hvis kassereren afgår i utide, udpeger bestyrelsen en afløser blandt bestyrelsesmedlemmerne, der træder til indtil næste ordinære generalforsamling, og en suppleant indkaldes.

§ 10 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes inden den 15. oktober og varsles ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside amui.dk samt facebookside senest en måned før. Forslag, der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsordenen, inklusive indkomne forslag, offentliggøres senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at skriftligt krav herom er bestyrelsen i hænde, og varsles minimum 14 dage før.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Simpelt flertal er afgørende
Til ændring af vedtægterne kræves dog mindst 2/3 flertal.
Stemmeberettigede er medlemmer på 15 år og derover samt forældre eller formyndere for medlemmer under 15 år.
Ved medlemmer forstås her personer, der er registreret som medlemmer i indeværende eller sidste regnskabsår.

§ 11 Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Udvalgene fremlægger beretning
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleanter til bestyrelse
 11. Valg af revisorer, samt suppleant
 12. Valg til øvrige tillidsposter
 13. Eventuelt


§ 12 Bestyrelsens opgaver

Formanden varetager den daglige ledelse og ved dennes fravær træder næstformanden til.
Kassereren fører regnskabet, som løber fra juli til juni. Regnskabet forelægges bestyrelsen, når denne ønsker det.
Kassebeholdningen indsættes, bortset fra en mindre kontantbeholdning på konto i pengeinstitut.
Kassereren samt formanden kan som de eneste trække beløb på denne konto.
Bestyrelsen fastsætter senest en måned efter generalforsamlingen en beløbsgrænse, over hvilken der ikke kan hæves kontantbeløb uden både kassernes og formandens underskrift.
Låneoptagelse, herunder udvidelse af kassekredit, kan kun foretages med fuldmagt fra generalforsamlingen.
Sekretæren fører protokollen. Alle bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen refereres.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13 Udvalg
Bestyrelsen kan til enhver tid oprette eller godkende et udvalg til en afgrænset opgave.
Udvalgenes sammensætning kan løbende ændres, når der er behov for det.

§ 14 Forretningsorden
Senest en måned efter generalforsamlingen fastlægger bestyrelsen i samarbejde med udvalgene en forretningsorden for arbejdet i foreningen i indeværende år, herunder bestyrelsens mødekalender, retningslinjer for samarbejdet med diverse udvalg samt tidsplan for budgetlægning.

§ 15 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved foreningens nedlæggelse går den eventuelle kapital til fordeling mellem Sløjdscenen, Askov Amatørteater (CVR 29059470) og AskovSpejder (CVR 29478678).

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29/5-1999.
Revideret §10 på ordinær generalforsamling den 11/2-2004.
Revideret §10 og §12 på ekstraordinær generalforsamling den 22/11-2011.
Revideret §9 og §11 på ordinær generalforsamling den 8. oktober 2020.
Revideret §10 på ordinær generalforsamling den 13. oktober 2022.

askov malt logo rent 4farv lille    Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening   Maltvej 84 · Askov · 6600 Vejen · CVR: 13193436                                  

Webdesign: Vmarketing