AMUI bestyrelsen:

frank thomsen02

Formand

Henrik Skov-Ørum

Vejenvej
6600 Vejen

Mobil:
Mail: formand@amui.dk

frank thomsen02

Bestyrelsesmedlem

Pernille Cramer

Rølkjær 8
6600 Vejen

Mobil: 2894 9155
Mail: bestyrelsesmedlem3@amui.dk

frank thomsen02

Kasserer

Helle Poder

Rølkjær 36
6600  Vejen

Mobil: 2122 7973
Mail: kasserer@amui.dk

frank thomsen02

Bestyrelsesmedlem

Henriette Dollerup Tarp

Birkevænget 10
6600 Vejen

Mobil: 42 48 42 34
Mail: bestyrelsesmedlem1@amui.dk

frank thomsen02

Bestyrelsesmedlem

Marianne Brink-Hansen

Rølkjær 28, Askov
6600 Vejen

Mobil: 4054 6108
Mail: bestyrelsesmedlem2@amui.dk

frank thomsen02

Bestyrelsesmedlem

Line Schilling Nissen Udbye

Kongevænget 5

6600 Vejen

Mobil: 40 38 45 95
Mail: bestyrelsesmedlem4@amui.dk

Generalforsamling dagsorden

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Fremlæggelse af udvalgenes beretning
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand/kasserer
 10. Valg af bestyrelse
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisorer, samt suppleant
 13. Valg til øvrige tillidsposter
 14. Eventuelt

Vedtægter for AMUI

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Askov-Malt Ungdoms og Idrætsforening
Foreningens hjemsted er Askov

§ 2 Tilslutttet
Foreningen er tilsluttet DGI og kan være tilsluttet specialforbund under DIF

§ 3 Foreningens målsætning

 • At arbejde for udbredelse af folkelig idræt
 • At udvikle færdigheder og bevægelsesglæde i en positiv ånd gennem motion, idræt og fair konkurrence
 • At styrke det sociale sammenhold i lokalsamfundet

§ 4 Honorar
Som hovedregel er alt arbejde i foreningen frivilligt og ulønnet. Dog kan bestyrelsen vedtage at betale honorar for enkelte afgrænsede opgaver.

§ 5 Samarbejde med andre foreninger
Hvis en aktivitet af en eller anden årsag ønsker at samarbejde med en anden forening, f.eks. omkring et hold, kan dette sættes i gang med bestyrelsens godkendelse.

§ 6 Medlemsoptag
Enhver som sympatiserer med foreningens formål, kan blive optaget som medlem.

§ 7 Medlemsudelukkelse
Hvis et medlem gør brud på god orden og den tone, som bør herske i foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende.
Bestyrelsens afgørelse er gældende til næste generalforsamling, hvor den sættes til afstemning.

§ 8 Medlemsbidrag
Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen i samråd med udvalgene.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen, således at formanden vælges de lige år og kassereren de ulige år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, således at der vælges 1 de lige år og 2 de ulige år.
På generalforsamlingen vælges desuden en 1. suppleant og en 2. suppleant for bestyrelsen.
Endvidere er der 2 revisorer, der vælges 1 og 1, samt en suppleant for disse.

Valgbar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og revisor er personer, der er fyldt 18 år.

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen.
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær.
Hvis formanden afgår i utide, træder næstformanden til indtil næste ordinære generalforsamling og en suppleant indkaldes.
Hvis kassereren afgår i utide, udpeger bestyrelsen en afløser blandt bestyrelsesmedlemmerne, der træder til indtil næste ordinære generalforsamling, og en suppleant indkaldes.

§ 10 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes inden den 15. oktober og varsles ved offentliggørelse i medlemsbladet eller i dagspressen senest en måned før. Forslag, der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsordenen, inklusive indkomne forslag, offentliggøres senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter at skriftligt krav herom er bestyrelsen i hænde, og varsles minimum 14 dage før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Simpelt flertal er afgørende
Til ændring af vedtægterne kræves dog mindst 2/3 flertal.
Stemmeberettigede er medlemmer på 15 år og derover samt forældre eller formyndere for medlemmer under 15 år.
Ved medlemmer forstås her personer, der er registreret som medlemmer i indeværende eller sidste regnskabsår.

§ 11 Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
 2. Valg af stemmeudvalg på 3 personer
 3. Valg af dirigent
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab
 6. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Udvalgene fremlægger beretning
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand/kasserer
 10. Valg af bestyrelse
 11. Valg af suppleanter til bestyrelse
 12. Valg af revisorer, samt suppleant
 13. Valg til øvrige tillidsposter
 14. Eventuelt

 

§ 12 Bestyrelsens opgaver
Formanden varetager den daglige ledelse og ved dennes fravær træder næstformanden til.
Kassereren fører regnskabet, som løber fra juli til juni. Regnskabet forelægges bestyrelsen, når denne ønsker det.
Kassebeholdningen indsættes, bortset fra en mindre kontantbeholdning på konto i pengeinstitut.
Kassereren samt formanden kan som de eneste trække beløb på denne konto.
Bestyrelsen fastsætter senest en måned efter generalforsamlingen en beløbsgrænse, over hvilken der ikke kan hæves kontantbeløb uden både kassernes og formandens underskrift.
Låneoptagelse, herunder udvidelse af kassekredit, kan kun foretages med fuldmagt fra generalforsamlingen.
Sekretæren fører protokollen. Alle bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen refereres.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13 Udvalg
Bestyrelsen kan til enhver tid oprette eller godkende et udvalg til en afgrænset opgave.
Udvalgenes sammensætning kan løbende ændres, når der er behov for det.

§ 14 Forretningsorden
Senest en måned efter generalforsamlingen fastlægger bestyrelsen i samarbejde med udvalgene en forretningsorden for arbejdet i foreningen i indeværende år, herunder bestyrelsens mødekalender, retningslinjer for samarbejdet med diverse udvalg samt tidsplan for budgetlægning.

§ 15 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved foreningens nedlæggelse går den eventuelle kapital til velgørende formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29/5-1999
Revideret §10 på ordinær generalforsamling den 11/2-2004
Revideret §10 og §12 på ekstraordinær generalforsamling den 22/11-2011

Indkøbskontakt i udvalgene

Den indkøbsansvarlige skal i samarbejde med kasserer sørge for at budgetterne bliver overholdt
Dette gøres via conventus.dk, hvor alle regnskaber kan ses. Det er IK ansvar at formidle dette videre til medlemmerne i udvalget.
Hvis man ikke kan holde sig inden for budgettet skal en evt. overskridelse godkendes af bestyrelsen.

Sørge for at nye udvalgsmedlemmer/ trænere kender de gældende regler mht. økonomi
Dette gøres ved at informere på trænermøder, når nye medlemmer starter og ellers henvise til hjemmesiden.

Koordinerer indkøb i udvalget hos vores sponsorer/ leverandører til den bedst mulige pris og efter de gældende regler
Vi bruger vores sponsorer som leverandører.
Man kan dog i tilfælde hvor vores sponsorer ikke er konkurrence dygtige på prisen, bruge alternative leverandører.
Husk at overholde gældende regler vedr. fakturaer.

Sørge for at de gældende regler mht. refusions sedler, fakturaer og regninger overholdes
Refusions sedler skal udfyldes og boner vedhæftes hvis man ønsker at få udbetalt penge. Refusionssedlen kan findes på hjemmesiden under forside - refusionsedler.
Dankort kvitteringer gælder IKKE som gyldig bon. Teksten på bonen skal være letlæselige og beskrive hvad der er købt.

Fakturaer skal sendes til kassereren fra leverandøren. Leverandøren kan altid sende det købte til en anden adresse. Dette gøres for at undgå at varen bliver betalt for sent.
Det er vigtigt, at der på fakturaen fremgår:
- Hvad der er købt.
- AMUI kontakt person. Fornavn, efternavn og tlf. nummer.
- Afdeling.

Sørge for at køb over 1000 kr. godkendes efter de gældende regler
Alle køb over 1000 kr. skal godkendes af kasserer ell. formand. De to er de eneste der har adgang til bankforbindelsen.
Dette gøres i et forsøg på at undgå at kasse beholdningen går i minus, da der er store sæson udsvingninger på indtægter og udgifter.
Der kan for en periode aftales, at denne regel ikke gælder. Det kan f.eks. være i forbindelse med byfest, Martinsen Cup ell. lignende. Det skal på forhånd aftales med kassereren ell. formand.
Det er op til den indkøbsansvarlige at overholde dette.

Veksel penge og kontanter i forbindelse aktiviteter
Vekselpenge bestilles i god tid via mail. Husk at skrive hvilke typer mønter og sedler der ønskes samt samlet beløb.
Der skal underskrives en kvittering på hvor mange penge man modtager.
Der kan lånes en pengekasse af kassereren. Denne skal hurtigst muligt afleveres igen.
Efter aktiviteten indbetales alle pengene på vores konto i banken med tydelig tekst af fra hvilken aktivitet der indbetales.
Ved indbetaling i banken er det vigtigt, at pengene er bundet med 10 sedler i hver bundt samt at pengene vender den samme vej.
Kassereren ønsker ikke at modtage kontanter.

Som i alle andre sammenhænge, er det en god ide at være ude i god tid.
Og man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Information om disse punkter kan til en hver tid findes på hjemmesiden under ”Politikker”.

Vedtaget 18. marts 2010
Revideret 10. februar 2016

Kontakt byfesten:

frank thomsen02

Helle Poder

Mobil: 2122 7973
Mail: askovbyfest@amui.dk

logo large

 

Askov-Malt Ungdoms- & Idrætsforening   Maltvej 84 · Askov · 6600 Vejen · CVR: 13193436                                  

Webdesign: Vmarketing